Auteursrecht

Teurlings Advocaten

Auteursrecht

Iedereen kent wel het © – teken, maar niet iedereen weet nu eigenlijk wat het precies betekent. De ‘c’ staat voor ‘copyright’, het Engelse woord voor auteursrecht en iemand geeft met het © – teken aan dat hij/zij de maker is van het betreffende werk.

De maker
Iedereen die iets maakt of creëert en waarvan gezegd kan worden dat het oorspronkelijk is en de persoonlijke stempel van de maker draagt, heeft op de gemaakte creatie – ‘een werk’ – auteursrechten. Deze auteursrechten zijn vastgelegd in de Auteurswet , in Europese regelgeving en diverse internationale verdragen.

De maker – de ‘rechthebbende’ – heeft vervolgens het exclusieve recht om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en kan optreden tegen derden die inbreuk maken op dit recht door het te kopiëren of na te maken.

Het werk
Het recht ontstaat door het maken van een werk; er is dus geen formele registratie nodig om auteursrechten te verkrijgen: het creëren van een werk is voldoende. Om die reden voegen makers vaak © toe aan hun werk om aan te geven dat er rechten op rusten.

De meest bekende voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde werken zijn die van een schrijver op zijn tekst, van een fotograaf op zijn foto, van een schilder op zijn schilderij, van een beeldhouwer op zijn beeld etc. Maar ook op bijvoorbeeld slagzinnen en op software kunnen auteursrechten rusten.

Omdat het recht pas ontstaat door het maken, is een idee of een gedachte niet beschermd. Het moet concreet zijn uitgewerkt en voor derden waarneembaar zijn, zodat men ook kan zien waarop het auteursrecht berust.

Invloeden
Waar door de invloed van internet en multimedia-toepassingen de roep om auteursrechten te versterken toeneemt, is er ook een tegenovergestelde beweging te constateren en wel die van de Creative Commons (link naar Creative Commons onder overig), oftewel een flexibilisering van het auteursrecht, waardoor werken makkelijker gebruikt kunnen worden.
Zo wordt er onder andere software ontwikkeld op basis van Creative Commons om onder de sterke druk van bijv. Microsoft te ontkomen.

Naburige rechten

Naburige rechten is een aan het auteursrecht verwant recht dat bescherming geeft aan prestaties van uitvoerende kunstenaars (muzikanten, toneelspelers, acteurs, zangers e.d.), producenten van LP / CD / DVD, omroeporganisaties en filmproducenten.

Dez rechten zijn vastgelegd in de Wet op de Naburige Rechten om de prestaties van deze personen / entiteiten te beschermen, omdat deze prestaties vaak niet vallen onder het auteursrecht, maar wel bijdragen aan de creatieve prestatie (bijv. de zangers van een koor die meespelen als figuranten in een opera).

De naburige rechten geven deze uitvoerenden de mogelijkheid om hun prestaties ten gelde te maken door bijvoorbeeld een concert op CD vast te leggen. De opbouw van de Wet op Naburige Rechten is qua opbouw nauw verwant aan het auteursrecht.

 

Databanken
Sedert 1999 kent Nederland een recht voor databanken – naast de auteursrechtelijke bescherming ervan – via de Databankenwet , waarin de rechten van een databankhouder zijn uitgewerkt. Deze houder heeft dus twee beschermingsregimes: Databankenwet & Auteurswet.

Voor meer informatie over deze rechtsgebieden kunt u contact opnemen.

Niet alleen wanneer u reeds een conflict heeft over een auteursrecht, maar ook indien u advies wenst of een licentie wilt geven aan een andere partij kunt u gebruik maken van de diensten van Teurlings Advocaten.

Enkele uitspraken op het gebied van auteursrecht:

Chatboy
– Agro
Scan-Air