Incasso

Teurlings Advocaten
slide-4

INCASSO VAN GELDVORDERINGEN

Vorderingen kleiner dan € 5.000,-
U kunt een Incassobureau of een Deurwaarder inschakelen. Maak van te voren goede afspraken over de daarmee samenhangende kosten. De deurwaarder handelt in eerste instantie net als een incassobureau. In voorkomende gevallen kan zowel het incassobureau als de deurwaarder uw vordering aanhangig maken bij een bevoegde Kantonrechter. U kunt het immers ook zelf doen, dan wel een derde hiertoe te machtigen.

 

Klik hier voor Incasso intake-formulier.

Eventueel kunt u zich rechtstreeks wenden tot een advocaat. Alsdan dient u wel het kosten-baten-plaatje in de gaten te houden. Temeer wanneer u verwacht dat ten aanzien van de vordering verweer wordt gevoerd of wanneer vooraf bijna zeker is dat de vordering (na veroordeling) niet kan of zal worden voldaan, zal een procedure in voorkomende gevallen worden afgeraden.

Vorderingen groter dan € 5.000,-
In beginsel kunnen het incassobureau en de deurwaarder ook de incasso van vorderingen van meer dan € 5.000,- voor u trachten te innen. Indien de debiteur evenwel niet aan het verzoek tot betaling voldoet zal er een procedure moeten worden aangevangen bij een bevoegde rechtbank. Overigens dient u zich in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in arbeids- en huurzaken) toch tot de Kantonrechter te wenden. In die gevallen is het desalniettemin aanbevelenswaardig bijstand van een advocaat te vragen.
Uitsluitend advocaten en procureurs zijn bevoegd (geld-)vorderingen (anders dan uit hoofde van de arbeids- of huurovereenkomst e.d.) van boven de € 5.000,- bij een Rechtbank aanhangig te maken. Daarnaast is een procureur noodzakelijk om bijvoorbeeld het faillissement van een debiteur aan te vragen. Tevens is de bijstand van een advocaat noodzakelijk indien er beslagen gelegd dienen te worden. Onder beslagen dient u te begrijpen maatregelen die verhaalsobjecten (hetzij onder de debiteur zelf, hetzij onder een derde waarop uw debiteur zelf nog een vordering heeft) in een vroegtijdig stadium veilig stellen.

Het is aan te raden uw vorderingen groter dan € 5.000,- direct aan een advocaat uit handen te geven.

INCASSOMOGELIJKHEDEN

In de meeste gevallen wordt in overleg de debiteur nogmaals schriftelijk in gebreke gesteld middels een brief waarin de woorden “sommatie” en “ingebrekestelling” worden opgenomen en waarin tevens de wettelijke of overeengekomen rente en buitengerechtelijke en/of incassokosten worden aangezegd.

Mocht betaling uitblijven dan wordt in overleg met de opdrachtgever de volgende stap besproken, tenzij daar vooraf reeds afspraken over zijn gemaakt.

Biedt de debiteur verhaal dan zijn er diverse mogelijkheden;

Het aanvragen van het faillissement van uw debiteur is in de praktijk een uitstekend pressiemiddel om de debiteur tot snelle betaling te bewegen. Wel moet er in dat geval sprake zijn van een steunvorderingen, een vordering van een derde op dezelfde debiteur die eveneens onbetaald is gebleven.

Bij met name grotere vorderingen verdient het aanbeveling een of meerdere zogenaamde conservatoire (derden-) beslagen te leggen, aangezien dit pressiemiddel er niet zelden toe leidt dat een betaling of regeling tot stand komt. Datzelfde geldt overigens voor de faillissementsaanvraag.

Afhankelijk van de aard van de vordering en de omstandigheden de debiteur betreffende zijn er verschillende procedures mogelijk:

Incasso Kort Geding
Procedure op verkorte termijn
Gewone bodemprocedure

KOSTEN

In beginsel worden de incassokosten verhaald op de debiteur. In de praktijk wordt vaak het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief gehanteerd. Een dergelijk tarief is als volgt opgebouwd:

Over de eerste € 2.950,-………………….15%
Over het meerdere tot € 5.900,-……….10%
Over het meerdere tot € 14.748,-……….8%
Over het meerdere tot € 58.990,-……….5%
Over het meerdere:…………………………..3%

In overleg met de opdrachtgever worden van geval tot geval afspraken gemaakt.

Alhoewel aan het redigeren van deze tekst de uiterste zorgvuldigheid is besteed wordt voor wat betreft de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

 

Klik hier voor Incasso intake-formulier.