Ontbinding arbeidsovereenkomst

Teurlings Advocaten
slide-4

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Voor wie bestaat deze mogelijkheid en wat is de werkwijze?
Zowel de werkgever als de werknemer zijn het er samen helemaal over eens dat er een ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet plaats vinden. U heeft in redelijk en gelijkwaardig overleg overeenstemming bereikt over alle zaken van belang. U bent in overleg gekomen tot een datum van beeïndiging van de arbeidsovereenkomst, u heeft daarbij rekening gehouden met de opzegtermijn (en de door het LISV gehanteerde fictieve opzegtermijn), u bent al of niet een schadeloosstelling overeen gekomen, er bestaat duidelijkheid over het (opgebouwde en/of doorbetaalde) pensioen en voor partijen is duidelijk dat het salaris met bijkomende vergoedingen tot het einde van het dienstverband dient te worden voldaan.

U bent beiden van mening dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter dient plaats te vinden, aangezien deze procedure sneller is dan de procedure via de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening, of omdat deze procedure een zekere uitkomst biedt indien partijen het eens zijn over de gevolgen van de ontbinding of teneinde de WW-rechten (recht op een werkloosheidsuitkering) van de werknemer zeker te stellen. U beseft dat om deze reden zowel de werkgever als de werknemer bijgestaan dient te worden door een eigen juridische hulpverlener. Indien met andere woorden tussen u beiden geen enkel verschil van mening bestaat over de wijze en gevolgen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan biedt de ontbinding via internet de mogelijkheid om de ontbindingsprocedure snel en voordelig te regelen. Aan beide kanten moet in alle eerlijkheid openheid van zaken worden gegeven en ruimte en bereidheid tot compromissen bestaan. Alleen dan is er een juiste basis om afspraken te maken over de voorgenomen ontbinding en haar gevolgen.

Belangrijk is vervolgens dat beide partijen alle medewerking verlenen om het verloop van de procedure niet te hinderen. Teneinde bijvoorbeeld de WW-rechten van de werknemer veilig te stellen (ofschoon daaromtrent nimmer garanties kunnen worden gegeven) kan een advocaat niet voor beide partijen optreden. De uitkerende instantie zal zich alsdan op het standpunt stellen dat er sprake is van een “akkoordje” en dat de werknemer “verwijtbaar werkloos” is. De werknemer heeft er immers niet alles aan gedaan de dienstbetrekking te behouden. Ten behoeve van een dergelijke procedure, waarbij het derhalve van belang is dat bepaalde rechten worden veilig gesteld, kan ik als advocaat slechts voor een van de partijen optreden, voor de werkgever of voor de werknemer. Niettemin bestaan er goede vaste contacten met andere advocaten die bereid zijn de andere partij bij te staan op de hieronder aangegeven manier en welke derhalve door mij worden benaderd en betaald indien nodig. Door middel van het invullen van het Arbeidsovereenkomst Ontbinding Intake Formulier is een ontbinding via internet mogelijk. De goede ontvangst van het door u ingevulde formulier wordt door mij schriftelijk bevestigd. U ontvangt bij deze bevestiging gelijk mijn declaratie. Na voldoening van de declaratie en ontvangst van de benodigde stukken (zie hieronder) zal ik op een zo kort mogelijke termijn de concepten van het ontbindingsverzoek opstellen, welke ik u in concept zal toezenden.

Ik nodig u uit op kantoor en licht het concept van het verzoekschrift cq. verweerschrift en andere stukken toe. Om elke vergissing omtrent de identiteit uit te sluiten, is het noodzakelijk dat ik u in ieder geval één keer ontmoet, waarbij u verzocht wordt uw identificatiebewijs mee te brengen. Op deze wijze wordt voorkomen dat een ontbindingsverzoek aanhangig wordt gemaakt of verweerschrift wordt ingediend zonder dat de werkgever en/of de werknemer daarvan kennis draagt. Een bezoek aan kantoor is niet altijd noodzakelijk aangezien er alternatieve mogelijkheden zijn mij te overtuigen van uw identiteit.De ontbindingsprocedure wordt middels een verzoekschrift daartoe bij de Kantonrechter aanhangig gemaakt. Daarin verzoek ik als advocaat (indien ik voor de werkgever optreed) dat de Kantonrechter de ontbinding uitspreekt en bevestigt wat partijen omtrent de gevolgen van de ontbinding zijn overeengekomen. In het verzoekschrift wordt tevens de reden van de ontbinding genoemd (reorganisatie, verstoorde arbeidsrelatie e.d.), maar er wordt duidelijk in aangegeven dat de werknemer te dien aanzien geen verwijt kan worden gemaakt.

Namens de werknemer wordt een verweerschrift ingediend waarin een aantal zaken die in het verzoekschrift staan worden erkend. Van het moment van indienen van het verzoekschrift bij de Kantonrechter, duurt het een week tot circa vier weken voordat de Kantonrechter de beschikking afgeeft. Zulks is afhankelijk van de Kantonrechter en de in het verzoekschrift genoemde termijnen (beeïndigingsdatum en opzegtermijn). Omdat het gaat om een verzoek waarover ten aanzien van de inhoud en de gevolgen overeenstemming bestaat tussen partijen, behoeft er geen mondelinge behandeling plaats te vinden. In een aparte brief wordt dat ook duidelijk gemaakt aan de Kantonrechter. U ontvangt een kopie van de beschikking, een kopie van het verzoekschrift en een kopie van het verweerschrift. Dit zijn de enige stukken die een werknemer bijvoorbeeld aan het LISV/GAK (uitkerende instantie) behoeft te tonen.

WELKE STUKKEN HEB IK NODIG?
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor toezending van 1. een afschrift van de arbeidsovereenkomst; 2. een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel; 3. een recente loonstrook. Vergeet niet bij uw bezoek aan kantoor uw identificatiebewijzen (paspoort/rijbewijs) mee te brengen.


KOSTEN
De kosten van het opstellen van een verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via mij en waarbij ik derhalve slechts optreed voor de werkgever en de werknemer een eigen advocaat zoekt of heeft bedragen € 890,- all in.

De kosten van het opstellen van een verweerschrift tegen de ontbinding via mij en waarbij ik derhalve slechts optreed voor de werknemer en de werkgever een eigen advocaat zoekt of heeft bedragen € 595,- all in. Hierbij ga ik ervan uit dat het verzoekschrift door (de advocaat van) de werkgever wordt opgesteld.

De kosten van een verzoek tot ontbinding geregeld voor beide partijen via mij, en waarbij ik derhalve een andere advocaat benader en diens declaratie voldoe, bedragen € 1.325,- all in.

In deze prijzen is inbegrepen het griffierecht ad maximaal € 218,- en 21% BTW. Het griffierecht is overigens alleen verschuldigd voor de verzoekende partij.
U kunt de procedure versnellen door gelijktijdig met het invullen van het Arbeidsovereenkomst Ontbinding Intake Formulier, het verschuldigde bedrag te voldoen door middel van overboeking .

U behoudt het recht om binnen zeven dagen uw opdracht te herroepen. Indien de stukken u niet worden toegezonden en het verzoek om die reden uiteindelijk niet wordt ingediend ontvangt u uiteraard uw overboeking retour. Naast de genoemde voorwaarden op deze pagina zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Alle gegevens die u op het Arbeidsovereenkomst Ontbinding Intake Formulier invult worden bewaard in uw dossier en kunnen indien gewenst op ieder moment worden ingezien of -indien nodig- gewijzigd. Het is gebruikelijk dat alle stukken en gegevens in het archief worden bewaard. Indien gewenst kunnen uw gegevens op uw verzoek na 10 jaar worden verwijderd. Reclamemateriaal zal u nooit worden toegezonden.

KOSTEN EN RECHTSBIJSTAND
Op de Rechtsbijstand pagina kunt u kijken of u wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp in welke geval u slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht verschuldigd bent. De werkzaamheden zullen echter pas een aanvang nemen na ontvangst van de definitieve toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand, welke afgifte vaak enkele weken op zich laat wachten. Bovendien dient alsdan eerst de eigen bijdrage en het verschuldigde griffierecht te worden voldaan. Klik hier voor het Arbeidsovereenkomst Ontbinding Intake Formulier

Teurlings Advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit natuurlijke personen en een besloten vennootschap. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten
Met klachten kunt u uiteraard eerst op kantoor terecht. Indien u er met de advocaat niet in overleg uitkomt en bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkomst biedt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Orde van advocaten.
De procedure van het klachtrecht is geregeld in de artikelen 46 tot en met 60 van de Advocatenwet. Heel in het kort houdt de procedure het volgende in. Elke belanghebbende (b.v. een (ex)cliënt van de aangeklaagde advocaat of de advocaat van de wederpartij) kan een klacht over een advocaat indienen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de Deken van het arrondissement waarin de advocaat kantoor houdt. De Deken neemt de klacht in behandeling, onderzoekt deze en probeert in der minne te schikken. Als dat niet lukt, dan dient de klacht doorgezonden te worden naar de Raad van Discipline. Er zijn 5 Raden van Discipline. Hoger beroep is mogelijk bij het Hof van Discipline te Utrecht.